Pengurus Mustasyar PWNU Jatim 2018-2023

2
4744
Bagikan Sekarang

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Masa Khidmat 2018 – 2023

MUSTASYAR

KH Zainudin Jazuli
KH Nawawi Abdul Jalil
KH Bashori Alwi
KH Miftahul Akhyar
KH Mudatsir Badruddin
KH Muhammad Jamaludin Ahmad
KH Zuhri Zaini
KH Abdul Ghofur
KH Idris Hamid
RKH Cholil As’ad Syamsul Arifin
KH Abdullah Kafabihi
KH Faishol Anwar
KH Ahmad Azaim Ibrohimy
Prof. Dr. H. Muhammad Nur, DEA
KH Mas Mansur Tholhah AS
KH Fuad Mun’in Jazuli
KH Tamim Romli
KH Hasyim Abbas, M.HI.
KH Afif Ma’shum
KH Abdul Sami’ Hasyim
Prof. Dr. H. Imam Suprayoga, M. Si
KH Fathul Huda
KH Abdul Nasir Badrus

download SK Pengurus Mustasyar PWNU Jatim 2018-2023

SK Pengurus Mustasyar PWNU Jatim

Lampiran 1

Lampiran 2

2 comments

Leave a reply