Pengurus Syuriyah 2018-2023

0
6319
Bagikan Sekarang

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Masa Khidmat 2018 – 2023

SYURIAH

Rais :
KH. Anwar Manshur

Wakil Rais :
KH Anwar Iskandar
KH Agus Ali Masyhuri
KH Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM.
KH Ubaidillah Faqih
KH A. Sadid Jauhari
Drs. KH. Abdul Matin Djawahir, SH.
KH Abdul Azim Kholili
Drs. KH. M. Nuruddin A. Rahman SH.
KH Yasin Asmuni
KH Farihin Muhsan
Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M. Si.
KH Masbuhin
KH Hadi Muhammad Mahfud
KH Hunain
KH Habib Zein bin Hasan Baharu
Habib Hadi Al Kaf

Katib : Drs. KH Syafrudin Syarif

Wakil Katib :
KH Romadlon Khotib
KH Muhammad Shalih
KH Hasyim Syafaat
KH Dzulhilmi
KH Athoillah Sholahuddin
KH Mas Cholil Nawawi
KH Ma’sum Faqih
KH Abdurrahman Al Kautsar
KH Syamsuddin MA
KH Abdul Mughits Miftach
H Soleh Hayat SH

Leave a reply